Inleiding

Yoga Libra Arnhem en Libra – Lichaam in Balans hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy-verklaring staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yoga Libra en Libra – Lichaam in Balans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy-verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Yoga Libra Arnhem en Libra – Lichaam in Balans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy-verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van yogaleden of (massage)cliënten

Persoonsgegevens van yogi en (massage)cliënten worden door Yoga Libra en Libra –Lichaam in Balans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de les/massage en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens:de overeengekomen inschrijving (leden) of opdracht (massage)cliënten;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Yoga Libra Arnhem en/of Libra – Lichaamin Balans de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • (eventueel tussenvoegsel en) achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • Fysieke conditie;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer.

Je persoonsgegevens worden door Yoga Libra Arnhem en Libra – Lichaam in Balans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang de overeenkomst loopt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Bewaartermijn

Yoga Libra Arnhem en Libra – Lichaam in Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze accountant en webmaster, die namens Yoga Libra Arnhem en Libra–Lichaam in Balans van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons telaten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeventoestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als Yoga Libra Arnhem en Libra – Lichaam in Balans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacy-verklaring vragen of klachten hebben hierover, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

A- A A+

Bel Yoga Libra

Arnhem

 06-44 504 337

Nieuwsbrief